گرم خانه / شهردار نیویورک

خوابیدن شهردار نیویورک هر شب در یک گرم‌خانه‌ شهرها همه را شوکه کرد و سوژه کاربران شد+ عکس

16:10 - 1401/11/17
خوابیدن شهردار نیویورک در گرم خانه های شهر با واکنش عجیب مردم به همراه بود.

خوابیدن شهردار نیویورک در گرم خانه های شهر با واکنش عجیب مردم به همراه بود.

خوابیدن شهردار نیویورک هر شب در یک گرم‌خانه‌ شهرها همه را شوکه کرد و سوژه کاربران شد+ عکس18

شهردار نیویورک در واکنش به انتقادات به وضعیت بد گرم‌خانه‌های شهر، خودش در سردترین شب سال به یکی از گرم‌خانه‌ها رفته و همانجا خوابیده است.

خوابیدن شهردار نیویورک هر شب در یک گرم‌خانه‌ شهرها همه را شوکه کرد و سوژه کاربران شد+ عکس19